• Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Lưu Thị Hương (chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Lưu Thị Hương (chủ biên)

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" giới thiệu tới người học các nội dung: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý đầu tư của doanh nghiệp, danh lợi và rủi ro trong hoạt động đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p fbu 20/01/2016 44 3

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Trần Đình Tuấn (chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Trần Đình Tuấn (chủ biên)

  Phần 1 giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, chi phí và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p fbu 20/01/2016 31 2

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Trần Đình Tuấn (chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Trần Đình Tuấn (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp", phần 2 trình bày các nội dung: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ trong doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn, phân tích và dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p fbu 20/01/2016 30 2

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - GS.TS. Ngô Thế Chi

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - GS.TS. Ngô Thế Chi

  Phần 1 giáo trình "Phân tích tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp, phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p fbu 20/01/2016 39 4

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - GS.TS. Ngô Thế Chi

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - GS.TS. Ngô Thế Chi

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích tài chính doanh nghiệp", phần 2 giới thiệu tới người học các nội dung: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệp, dự báo các báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích khả năng sinh lời, tăng trưởng và định giá doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo...

   244 p fbu 20/01/2016 34 4

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 14 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 14 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 14 trình bày về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Các nội dung cụ thể cần tìm hiểu trong chương này gồm: Lợi nhuận của doanh nghiệp, phân phối lợi nhuận và các quỹ của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   29 p fbu 20/01/2016 25 2

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về báo cáo tài chính và hệ số tài chính. Những nội dung cụ thể trong chương gồm: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các hệ số tài chính cơ bản của doanh nghiệp, phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn, những chú ý khi sử dụng các hệ số tài chính.

   54 p fbu 20/01/2016 22 2

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1 trình bày về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp, giám đốc tài chính doanh nghiệp.

   35 p fbu 20/01/2016 25 3

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 11 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 11 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11 cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau: Nguồn vốn bên trong, nguồn vốn bên ngoài, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, vay dài hạn, thuê tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p fbu 20/01/2016 16 2

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2 trình bày về giá trị thời gian của tiền. Các nội dung chính trong chương này gồm: Lãi suất, lãi đơn và lãi kép; dòng tiền (chuỗi tiền tệ); giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; một số trường hợp ứng dụng giá trị thời gian của tiền; mô hình dòng tiền chiết khấu. Mời các bạn cùng...

   31 p fbu 20/01/2016 28 2

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 10 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 10 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10 trình bày về nguồn vốn và nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp, những điểm lợi và bất lợi sử dụng nguồn vốn ngắn hạn.

   29 p fbu 20/01/2016 18 2

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5 giới thiệu về công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm: Công cụ tài chính phái sinh, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p fbu 20/01/2016 24 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số