• Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 1: Tổng quan các thị trường và định chế tài chính

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 1: Tổng quan các thị trường và định chế tài chính

  Trong Bài giảng Thị trường tài chính Bài 1 Tổng quan các thị trường và định chế tài chính nhằm nêu tổng quan tài chính, hệ thống tài chính, chức năng cơ bản của hệ thống tài chính, cấu trúc hệ thống tài chính. Tổng thể các thị trường, định chế, pháp luật, quy định và kỹ thuật mà thông qua đó các trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán...

   43 p fbu 28/08/2019 15 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 2: Yếu tố quyết định lãi suất

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 2: Yếu tố quyết định lãi suất

  Nội dung cơ bản trong bài 2 Yếu tố quyết định lãi suất nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm nêu tầm quan trọng của các biến động về lãi suất, lý thuyết cung cầu tín dụng (Loanable Funds) về lãi suất, các khu vực của nền kinh tế.

   33 p fbu 28/08/2019 15 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 3: Cấu trúc của lãi suất

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 3: Cấu trúc của lãi suất

  Nội dung của bài giảng Thị trường tài chính Bài 3 Cấu trúc của lãi suất nhằm trình bày về các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tính khả mại, tính thanh khoản, rủi ro chi trả và lãi suất. Các nhân tố tác động đến giá. Thanh khoản là một tài sản tài chính có tính thanh khoản là sẵn sàng để bán.

   35 p fbu 28/08/2019 22 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 4: Thị trường tiền

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 4: Thị trường tiền

  Nội dung của bài 3 Thị trường tiền nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về các công cụ thị trường tiền, các loại hình công cụ thị trường tiền, tín phiếu kho bạc, tín phiếu công ty. Có thời hạn gốc từ một năm trở xuống.

   23 p fbu 28/08/2019 19 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 5: Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 5: Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu

  Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 5 Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu nhằm trình bày về khái niệm phân loại của rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu. Trái phiếu là các khoản nợ dài hạn do các công y hay chính phủ phát hành huy động vốn dài hạn.

   32 p fbu 28/08/2019 21 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 7: Thị trường trái phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 7: Thị trường trái phiếu

  Nội dung trình bày trong Chương 7 Thị trường trái phiếu nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về các công cụ nợ, cơ bản về trái phiếu, các thuật ngữ trái phiếu, lãi suất và lãi cuồng phiếu. Trái phiếu là chứng khoán nợ dài hạn, hình thức hợp đồng, cam kết trả các dòng tiền tương lai cho nhà đầu tư.

   19 p fbu 28/08/2019 21 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 6: Thị trường cổ phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 6: Thị trường cổ phiếu

  Trong Bài giảng Thị trường tài chính Bài 6 Thị trường cổ phiếu nhằm trình bày về khái niệm, phân loại của thị trường cổ phiếu như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, chào bán cổ phiếu ra công chúng, thị trường thứ cấp cho cổ phiếu.

   22 p fbu 28/08/2019 22 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 8: Rủi ro và định giá cổ phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 8: Rủi ro và định giá cổ phiếu

  Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 8 Rủi ro và định giá cổ phiếu trình bày các phương pháp định giá cổ phiếu, xác định tỷ lệ thu nhập yêu cầu để định giá cổ phiếu. Giá của một cổ phiếu bằng tổng giá trị của công ty chia cho số cổ phiếu đang lưu hành. Giá cổ phiếu bản thân nó không đại diện cho giá trị công ty.

   27 p fbu 28/08/2019 13 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 9: Thị trường phái sinh

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 9: Thị trường phái sinh

  Sau khi học song bài 9 Thị trường phái sinh nằm trong bài giảng Thị trường tài chính sinh viên hiểu về đặc điểm hợp đồng kỳ hạn, đặc điểm hợp đồng tương lai. Các bước giao dịch của hợp đồng tương lai. Chú ý ngày càng nhiều đến rủi ro hệ thống do các sự kiện gần đây xẩy ra trên thị trường

   28 p fbu 28/08/2019 19 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 10: Thị trường quyền Options Markets

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 10: Thị trường quyền Options Markets

  Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 10 Thị trường quyền trình bày về khái niệm, phân loại của quyền, quyền mua và quyền bán. Một hợp đồng quyền cho người mua – người trả giá quyền cho người bán, quyền mua hay bán tài sản cụ thể với mức giá xác định trong một giai đoạn cụ thể hoặc tại ngày cụ thể.

   24 p fbu 28/08/2019 14 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 11: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 11: Ngân hàng thương mại

  Mục tiêu học tập của bài 11 Ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày khái niệm về ngân hàng thương mại, các hoạt động của ngân hàng thương mại. Liên hệ với Việt Nam. Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính, nhận tiền gửi, trong đó có tiền gửi không kỳ hạn (có thể phát hành séc).

   16 p fbu 28/08/2019 17 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 12: Công ty bảo hiểm và công ty tài chính

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 12: Công ty bảo hiểm và công ty tài chính

  Mục tiêu chính của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 12 Công ty bảo hiểm và công ty tài chính nhằm trình bày về khái niệm và phân loại của công ty bảo hiểm và công ty tài chính. Các loại họp đồng bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ.

   21 p fbu 28/08/2019 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số