• Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế - GV. ThS. Vũ Thị Lệ Giang

  Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế - GV. ThS. Vũ Thị Lệ Giang

  Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế gồm 3 phần. Phần 1 trình bày về hối đoái và thị trường hối đoái. Phần 2 trình bày về phương tiện thanh toán quốc tế. Phần 3 trình bày các phương thức thanh toán quốc tế.

   120 p fbu 28/08/2019 7 0

 • Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 3 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 3 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Nội dung trình bày của chương 3 Giới thiệu về IFRS nằm trong bài giảng quản lý rủi ro tín dụng nhằm trình bày về cơ sở và khái niệm, phạm vi và định nghĩa, phân loại tài sản tài chính, tái phân loại, đo lường, ghi nhận và Không ghi nhận.

   129 p fbu 28/08/2019 8 0

 • Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 1 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 1 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Trong chương 1 Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tín dụng nằm trong bài giảng quản lý rủi ro tín dụng nhằm trình bày về chức năng của tín dụng, hoạt động và các rủi ro tín dụng, các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng và dự phòng lỗ khoản vay.

   39 p fbu 28/08/2019 9 0

 • Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 2 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 2 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Nội dung cơ bản của chương 2 Quản trị doanh nghiệp khu vực ngân hàng nằm trong bài giảng quản lý rủi ro tín dụng nhằm trình bày về chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp của ngân hàng, vai trò của ban kiểm toán, quyền của cổ đông...trong khuân khổ quản trị doanh nghiệp.

   20 p fbu 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 4 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 4 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Mục tiêu của chương 4 Kiểm soát và quản lý rủi ro công nghệ thông tin nằm trong bài giảng quản lý rủi ro tín dụng nhằm trình bày về tăng cường kiểm soát hoạt động, tác động của SOX, công nghệ đòn bẩy cho việc tuân thủ IAS 39, những tiến bộ về kiểm soát của viện kiểm toán nội bộ.

   30 p fbu 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Mục tiêu của chương 1 là giúp các bạn hiểu khái niệm Marketing, nhận biết đối tượng nghiên cứu marketing, phân tích vai trò của marketing, phân tích chức năng marketing, trình bày được 2 nội dung nghiên cứu marketing.

   58 p fbu 31/07/2019 8 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Đinh Chí Thành

  Mục tiêu chương 2 giúp nhận biết 04 tiêu chí phân đoạn thị trường, mô tả 02 tiêu chí nghiên cứu thị trường, trình bày 02 nguồn thông tin, trình bày được 02 nội dung nghiên cứu thị trường.

   30 p fbu 31/07/2019 11 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 với mục tiêu nhằm giúp các bạn phân tích 3 cấp độ của sản phẩm, trình bày đặc điểm của 4 loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, chính sách sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p fbu 31/07/2019 9 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Đinh Chí Thành

  Các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến việc định giá sản phẩm, phương pháp định giá cơ bản, chính sách giá. Với 3 mục tiêu chính như trên sẽ giúp các bạn nắm được chi tiết nội dung bài giảng chương 4.

   35 p fbu 31/07/2019 9 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 do ThS. Đinh Chí Thành biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Với mục tiêu chính giúp các bạn nắm được đặc điểm của 3 thành viên trong kênh phân phối, đặc trưng của 3 loại cấu trúc kênh PP đơn giản, trình bày 3 chính sách phân phối, lựa chọn được cấu trúc kênh và chính sách phân phối phù hợp.

   28 p fbu 31/07/2019 8 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Đinh Chí Thành

  Chương 6 trình bày về "Chính sách chiêu thị khuyến mãi". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về chiêu thị, tiến trình thiết kế truyền thông chiêu thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p fbu 31/07/2019 8 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu chính của chương 5 Phương pháp nghiên cứu định lượng là: Hiểu được các khái niệm cơ bản và vai trò của nghiên cứu định lượng, phân biệt giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, biết các phương pháp thu thập dữ liệu định lượng, biết cách tổ chức thu thập dữ liệu định lượng,..

   45 p fbu 30/06/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số