• Bài giảng Kiểm toán Ngân hàng thương mại - TS. Lê Văn Luyện

    Bài giảng Kiểm toán Ngân hàng thương mại - TS. Lê Văn Luyện

    Bài giảng Kiểm toán Ngân hàng thương mại gồm 6 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề về kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, phương pháp và quy trình kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán, kiểm toán nội bộ, kiểm toán ngân hàng thương mại.

     354 p fbu 30/06/2015 146 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số