• Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 5 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income statement). Sau khi học học chương này người học có thể: Nhận biết được các yếu tố xác định kết quả kinh doanh của hoạt động thông thường và hoạt động khác; hiểu rõ mục đích, nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; nắm được nguyên tắc, cơ sở, phương pháp lập báo cáo kết...

   24 p fbu 29/12/2016 85 2

 • Bài giảng Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

  Bài giảng Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

  Bài giảng Phân tích hoạt động tài chính nâng cao trình bày những nội dung sau: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   127 p fbu 20/01/2016 83 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 4 - Bảng cân đối kế toán. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nắm được các nội dung sau: Những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính; mục đích, nội dung của bảng cân đối kế toán trong hệ thống báo cáo tài chính; nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập bảng cân đối kế toán, từ đó có thể lập và sử dụng được thông...

   25 p fbu 29/12/2016 79 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 11: Thẩm định dự án điều kiện đặc biệt

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 11: Thẩm định dự án điều kiện đặc biệt

  Chương 11 cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về thẩm định dự án điều kiện đặc biệt. Chương này gồm có 2 nội dung chính: Dự án có đời sống khác nhau, rủi ro dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p fbu 20/01/2016 65 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 3 - Kế toán thuế (Tax accounting). Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể hiểu: Nội dung cơ bản của từng loại thuế, chứng từ, phương pháp tính và hạch toán từng loại thuế; phân biệt được lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, phương pháp điều chỉnh từ lợi nhuận kế toán sang thu nhập tính thuế; lập báo...

   97 p fbu 29/12/2016 87 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 10: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 10: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

  Chương 10 đề cập đến vấn đề hoạch định ngân sách vốn đầu tư. Chương này trình bày 4 nội dung chính, đó là: Các loại dự án đầu tư, đánh giá dự án, các tiêu chuẩn lựa chọn dự án, ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p fbu 20/01/2016 70 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Chi phí sử dụng vốn

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Chi phí sử dụng vốn

  Chương 9 đề cập đến chi phí sử dụng vốn. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu: Khái quát về WACC, một số khái niệm, chi phí sử dụng vốn thành phần, xác định WACC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   32 p fbu 20/01/2016 85 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 (tt) - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 (tt) - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 2 cung cấp cho người học những hiểu biết về kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Nhận biết các khoản phải thu, phải trả nội bộ; phân loại khoản phải thu, phải trả nội bộ để quản lý chặt chẽ các khoản này; xử lý và ghi nhận vào sổ kế toán các giao dịch trong nội bộ doanh nghiệp;...

   31 p fbu 29/12/2016 64 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 2 - Kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề chung; kế toán phải thu, phải trả nội bộ; thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p fbu 29/12/2016 90 2

 • Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 2 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 2 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Chương 2 "Hoạch định và tuyển dụng nhân lực" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Hoạch định chiến lược nhân lực, xác định nguồn tuyển dụng và xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, tuyển chọn nhân lực,...

   23 p fbu 29/06/2018 48 2

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 19 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 19 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao Chương 19 với các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về quản lý chương trình an toàn sức khỏe, các yếu tố nguy hại đến sức khỏe và các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và hậu quả của nó, các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho người lao động trong...

   14 p fbu 28/02/2018 54 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 18 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 18 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 18 Kỷ luật lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính như: Khái niệm, hình thức và nguyên nhân vi phạm kỷ luật lao động, nguyên tắc và trách nhiệm kỷ luật,...

   11 p fbu 28/02/2018 55 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số