Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - Khái quát về hành vi tổ chức

Chương 1 - Khái quát về hành vi tổ chức. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Bản chất của hành vi tổ chức, các xu thế nổi bật trên thị trường thế giới và trong các tổ chức trên thị trường thế giới, các khoa học có liên quan trong nghiên cứu hành vi tổ chức.