Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 1

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 1 gồm các nội dung trình bày về nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, các hợp đồng dân sự thông dụng như: hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng trao đổi tài sản, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng sử dụng đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.