Hoàn thiện việc tổ chức kiểm toán ngân sách bộ ngành theo chuẩn mực số 4000 "hướng dẫn kiểm toán tuân thủ"

Bài viết chỉ ra những tồn tại, hạn chế và từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện việc tổ chức kiểm toán ngân sách bộ ngành theo chuẩn mực số 4000 tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III.