Thực trạng về sở hữu chéo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết này sẽ tập trung đề cập và làm rõ thêm những bất cập của hệ thống ngân hàng Việt Nam và đề xuất một số biện pháp giúp tháo gỡ các bất cập này, tạo tiền đề để quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt hiệu quả.