• Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

  Chương 1 Tổng quan về kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: vai trò của kiểm toán, lịch sử ra đời và phát triển của kiểm toán; bản chất của kiểm toán; đối tuợng, chức năng và lợi ích kinh tế của kiểm toán;...

   66 p fbu 29/12/2016 87 2

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ, các bộ phận cấu thành của HTKSNB, những vấn đề cần chú ý khi thiết lập HTKSNB, những hạn chế vốn có của HTKSNB.

   35 p fbu 29/12/2016 81 3

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 3: Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 3: Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán

  Chương 3 Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ sở dẫn liệu (assertion), sai sót và gian lận (error and fraud), trọng yếu (materiality), rủi ro kiểm toán (auditing risk), bằng chứng kiểm toán (audit evidence), tính hoạt động liên tục.

   54 p fbu 29/12/2016 81 3

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 4: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 4: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán

  Chương 4 Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phương pháp kiểm toán, kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán (sampling), các công cụ kỹ thuật để kiểm toán

   27 p fbu 29/12/2016 84 3

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 5: Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 5: Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán

  Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành và lập báo cáo kiểm toán.

   20 p fbu 29/12/2016 76 3

 • Bài giảng Nội dung cơ bản của chính sách thuế mới dùng cho kỳ thi CPA 2015

  Bài giảng Nội dung cơ bản của chính sách thuế mới dùng cho kỳ thi CPA 2015

  Bài giảng Nội dung cơ bản của chính sách thuế mới dùng cho kỳ thi CPA 2015 gồm có một số nội dung chính sau: Quy định pháp luật mới về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ; quy định pháp luật mới về thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định pháp luật mới về thuế nhà thầu nước ngoài; quy định pháp luật mới về thuế thu nhập...

   130 p fbu 21/03/2016 77 4

 • Bài giảng Kiểm toán Ngân hàng thương mại - TS. Lê Văn Luyện

  Bài giảng Kiểm toán Ngân hàng thương mại - TS. Lê Văn Luyện

  Bài giảng Kiểm toán Ngân hàng thương mại gồm 6 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề về kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, phương pháp và quy trình kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán, kiểm toán nội bộ, kiểm toán ngân hàng thương mại.

   354 p fbu 30/06/2015 151 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số