Tuyển tập tài liệu Chính trị hay

Bộ sưu tập Tuyển tập tài liệu Chính trị hay tổng hợp những tài liệu về Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin, thể chế chính trị và một số tài liệu liên quan khác. Đây là những kiến thức đại cương mà bất cứ bạn sinh viên nào cũng cần biết. Do đó, bộ sưu tập sẽ là tư liệu hữu ích cho các bạn trong việc hệ thống kiến thức về lĩnh vực này.