• Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 4 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 4 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 4 Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy diễn thống kê do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Phân phối mẫu của ước lượng OLS, kiểm định giả thuyết về từng tham số tổng thể, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết về tổ hợp tuyến tính của các tham số,....

   17 p fbu 31/12/2017 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Tính vững, tính tiệm cận chuẩn và suy luận trên mẫu lớn, các kiểm định khác với mẫu lớn: thống kê nhân tử lagrange (LM),...Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p fbu 31/12/2017 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 3 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 3 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 3 Phân tích hồi quy bội: Vấn đề ước lượng do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội, cách thực hiện và diễn giải của phương pháp OLS, giá trị kỳ vọng của ước lượng OLS, phương sai của ước lượng OLS,...

   12 p fbu 31/12/2017 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 1 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 1 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 1 Bản chất của Kinh tế lượng và Dữ liệu kinh tế do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Kinh tế lượng là gì, các bước trong việc phân tích kinh tế lượng, phân tích kinh tế lượng đòi hỏi cần có dữ liệu, quan hệ nhân quả và khái niệm về "phân tích trong điều kiện các yếu tố khác không...

   6 p fbu 31/12/2017 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 Mô hình hồi quy đơn do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Định nghĩa về mô hình hồi quy tuyến tính đơn, tìm các ước lượng bình phương nhỏ nhất, để ước lượng mô hình hồi quy, ta cần dữ liệu, các tính chất của OLS trên mẫu dữ liệu bất kỳ,...

   13 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS, bàn thêm về dạng hàm hồi quy, bàn thêm về độ phù hợp và vấn đề lựa chọn biến độc lập, phân tích về dự đoán và sai số dự đoán

   9 p fbu 31/12/2017 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 7 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 7 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 7 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Mô tả thông tin định tính, trường hợp đơn giản: Có một biến độc lập là biến giả, sử dụng biến giả cho trường hợp biến định tính có nhiều lựa chọn, thành phần tương tác có biến giả.

   11 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Hậu quả của phương sai thay đổi đối với OLS, thống kê suy diễn cải thiện khi có phương sai thay đổi, kiểm định phương sai thay đổi,...

   14 p fbu 31/12/2017 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 9 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 9 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 9 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Vấn đề xác định sai dạng hàm, sử dụng biến đại diện cho các biến giải thích không quan sát được, mô hình với hệ số góc ngẫu nhiên (= Mô hình có hệ số ngẫu nhiên),...

   12 p fbu 31/12/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 Nhập môn quản trị hành vô tổ chức nhằm giúp sinh viên nắm được Khái niệm về quản trị hành vi tổ chức và mối quan hệ của môn học QTHVTC với các môn khoa học khác, hiểu rỏ các chức năng và đối tượng của quản trị hành vi tổ chức, nhận thức được tầm quan trọng và thách thức của quản trị...

   20 p fbu 24/11/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 3 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 3 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Chương 3 Tạo động lực cá nhân trong tổ chức thuộc bài giảng Quản trị hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nắm được khái niệm động lực và tạo động lực, khái quát được quá trình cơ bản về tạo động lực, nắm vững và so sánh được các học thuyết về tạo động lực cho người lao động, có thể ứng dụng các học thuyết tạo động lực...

   15 p fbu 24/11/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Nội dung chính của chương 2 Cơ sở của hành vi cá nhân thuộc bài giảng Quản trị hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nắm được cơ sở của hành vi cá nhân và các biến số chủ yếu tác động đến hành vi của cá nhân trong tổ chức, giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức, có thể đưa ra các giải pháp thích hợp để điều...

   27 p fbu 24/11/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số