• Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về kinh tế lượng; mô hình hồi quy tuyến tính hai biến; mô hình hồi quy bội; suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy; mô hình hồi quy với biến định tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích đặc trưng và lựa chọn mô hình; mô hình vi phạm các giả thiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Giáo trình Tuyển dụng nhân lực - TS. Mai Thanh Lan

  Giáo trình Tuyển dụng nhân lực - TS. Mai Thanh Lan

  Giáo trình Tuyển dụng nhân lực được biên soạn theo tiếp cân của quản trị tác nghiệp, các nội dung nghiên cứu bao gồm: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, tuyển mộ nhân lực, tuyển chọn nhân lực và đánh giá kết quả tuyển dụng nhân lựcn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

  Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Triển khai hệ thống quản trị tri thức trong doanh nghiệp; đánh giá hoạt động quản trị tri thức trong tổ chức; rủi ro trong quản trị tri thức; xây dựng và phát triển chiến lược quản trị tri thức trong bối cảnh kinh tế mới. Mời các bạn cùng tham...

   211 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

  Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

  Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về quản trị tri thức; quản trị tri thức trong doanh nghiệp; công cụ và kỹ thuật quản trị tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   221 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP

  Bài giảng Quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP

  Mục tiêu của bài giảng "Quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP" là giúp các bạn hiểu được các khái niệm cơ bản về ERP, các hệ thống ERP trên thế giới, Việt Nam, các lợi ích, thuận lợi, khó khăn kh; tìm hiểu cụ thể về hệ thống ERP Oracle E-Busniess Suite. Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 2: Triết lý kinh doanh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 2: Triết lý kinh doanh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 2: Triết lý kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm triết lý kinh doanh; Các kiểu, hình thức biểu hiện của triết lý kinh doanh; Vai trò của triết lý kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về văn hóa; Các yếu tố của văn hóa; Chức năng, vai trò của văn hóa; Khái quát chung về văn hóa kinh doanh; Các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 4: Văn hóa doanh nhân

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 4: Văn hóa doanh nhân

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 4: Văn hóa doanh nhân cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm văn hóa doanh nhân; Các bộ phận của văn hóa doanh nhân;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Đạo đức kinh doanh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Đạo đức kinh doanh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Đạo đức kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đạo đức kinh doanh; Các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 5: Văn hóa doanh nghiệp

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 5: Văn hóa doanh nghiệp

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 5: Văn hóa doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp; Các mô hình văn hóa doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 6: Khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 6: Khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 6: Khởi sự kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Lựa chọn, trình bày ý tưởng; Xây dựng bản kế hoạch kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p fbu 28/06/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số