• Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 1 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 1 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 1: Tổng quan phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích kinh doanh và phân tích báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa các hoạt động tài chính và phân tích báo cáo tài chính, xác định các thông tin phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p fbu 31/12/2019 8 1

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 2: Hoạt động tài chính cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiểu được các hoạt động tài chính cơ bản; đọc và hiểu các BCTC, mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính, tác động của thuế đến các BCTC, báo cáo tài chính hợp nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p fbu 31/12/2019 8 0

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 3 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 3 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt các khái niệm thu nhập và đo lường thu nhập, phân tích doanh thu và chi phí, các chỉ tiêu tài chính đo lường hoạt động sản xuất kinh doanh, thảo luận và bài tập tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p fbu 31/12/2019 7 0

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 4 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 4 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 4: Phân tích khả năng thanh toán và dòng tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thích mối liên hệ của các dòng tiền trong phân tích hoạt động kinh doanh; hiểu rõ các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán, mô tả báo cáo về các loại dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,... Mời các...

   20 p fbu 31/12/2019 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường, bản chất - chức năng của tài chính doanh nghiệp, tổ chức tài chính doanh nghiệp, vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p fbu 30/11/2019 27 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

  Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày trong chương 4 gồm có: Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, giá thành sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p fbu 30/11/2019 27 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Tài sản lưu động vỡ vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Tài sản lưu động vỡ vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Chương 3 - Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày trong chương 3 gồm có: Khái niệm và đặc điểm của tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp; phân loại và kết cấu vốn lưu động; phương pháp xác định định mức vốn lưu động; kế hoạch nguồn vốn lưu động định mức; bảo toàn và nâng cao hiệu suất sử...

   21 p fbu 30/11/2019 27 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

  Chương 2 - Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tài sản cố định - vốn cố định trong doanh nghiệp, phương pháp xác định nguyên giá tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p fbu 30/11/2019 24 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày trong chương 5: Doanh thu trong doanh nghiệp, các loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp, lợi nhuận trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   32 p fbu 30/11/2019 13 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, hoạch định, phân loại kế hoạch, tiến trình hoạch định chiến lược, kỹ thuật quản trị theo mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p fbu 30/11/2019 12 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lãnh đạo

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, con người trong quản trị, các lý thuyết về động cơ thúc đẩy, các kỹ năng lãnh đạo thành công, các phong cách lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p fbu 30/11/2019 11 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Tổ chức

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Tổ chức

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Tổ chức. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, tầm hạn quản trị, quyền hành trong quản trị, sự ủy quyền, cơ cấu tổ chức quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p fbu 30/11/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số