• Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 1 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 1 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 1: Lịch sử ra đời của Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử ra đời của Java, một số đặc tính của Java, công nghệ Java, hướng dẫn cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p fbu 28/04/2019 4 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 3: Hướng đối tượng trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lớp, đặc điểm hướng đối tượng trong java, tính kế thừa, một số ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p fbu 28/04/2019 4 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 4 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 4 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 4: Lập trình giao diện" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu thiết kế GUI trong java, các thành phần cơ bản (Component), đối tượng khung chứa (Container), bộ quản lý trình bày (Layout Manager). Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p fbu 28/04/2019 4 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 2: Java căn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một chương trình Java cơ bản, hằng, biến, kiểu dữ liệu toán tử, các cấu trúc điều khiển trong Java, một số ví dụ về mảng và chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p fbu 28/04/2019 2 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 5 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 5 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 5: Applet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo các applet, đối tượng đồ họa Graphics, kĩ thuật khung hình phụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p fbu 28/04/2019 3 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 7 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 7 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 7: Xử lý ngoại lệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý lỗi và ngoại lệ, khối try/catch/finally, các lớp ngoại lệ, xây dựng lớp ngoại lệ, lan truyền ngoại lệ, tung lại ngoại lệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p fbu 28/04/2019 2 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 6: lập trình sự kiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Các ví dụ mở đầu, mô hình xử lý sự kiện, các component nâng cao, xử lý sự kiện chuột, xử lý sự kiện bàn phím. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p fbu 28/04/2019 4 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 8 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 8 - Võ Tấn Dũng

  Phần này sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức cơ bản về luồng (streams) và files: Thư viện các lớp về luồng trong java - luồng byte, luồng ký tự; xuất nhập Console dùng luồng byte, luồng ký tự; xuất nhập files dùng luồng ký tự và luồng byte, vấn đề xử lý files truy cập ngẫu nhiên dùng lớp RandomAccessFile; xử lý file và thư mục dùng lớp File.

   50 p fbu 28/04/2019 2 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 9 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 9 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 9: Kết nối cơ sở dữ liệu" trình bày các nội dung: Các trình điều khiển JDBC, cơ chế hoạt động với JDBC, cầu nối JDBC - OBDC, tạo nguồn dữ liệu OBDC, trình điều khiển thuần túy java, các bước lập trình truy xuất CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p fbu 28/04/2019 1 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 10 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 10 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 10: Multi-threading" trình bày các nội dung: Đa nhiệm và đa tuyến, tạo lập và sử dụng tuyến, đạo lập và sử dụng tuyến, tuyến ma, nhóm tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p fbu 28/04/2019 2 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 11 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 11 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 11: Swing" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần GUI Swing, JLabel, các JTextField, JButton, cây thừa kế các JButton, JCheckBox và JRadioButton, xử lý sự kiện chuột,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p fbu 28/04/2019 3 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 12 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 12 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 12: Java beans" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan java beans, tạo và sử dụng java bean đơn giản, tạo tập tin jar, đưa bean vào buider tool,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p fbu 28/04/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số