• Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 - PGS.TS. Đàm Gia Mạnh

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 - PGS.TS. Đàm Gia Mạnh

  Phần 1 của cuốn giáo trình Hệ thống thông tin quản lý trình bày những nội dung chính sau: Chương I - Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý; Chương II - Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   215 p fbu 25/11/2023 18 0

 • Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 - PGS.TS. Đàm Gia Mạnh

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 - PGS.TS. Đàm Gia Mạnh

  Phần 2 của cuốn giáo trình Hệ thống thông tin quản lý tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương III - Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin; Chương IV - Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p fbu 25/11/2023 9 0

 • Ebook Quản lý tài chính công: Phần 1

  Ebook Quản lý tài chính công: Phần 1

  Cuốn sách "Quản lý tài chính công" phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tài chính công; lý luận chung về quản lý tài chính công; lý luận chung về quản lý ngân sách nhà nước; quản lý thu ngân sách nhà nước; quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   269 p fbu 25/11/2023 5 0

 • Ebook Quản lý tài chính công: Phần 2

  Ebook Quản lý tài chính công: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Quản lý tài chính công" phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quản lý các khoản chi phí đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước; quản lý cân đối ngân sách nhà nước; quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước; thanh tra và kiểm toán tài chính công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   157 p fbu 25/11/2023 10 0

 • Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: kế toán tài sản cố định; kế toán các nghiệp vụ thanh toán và các nghiệp vụ vay; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán chi phí kinh doanh, kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh; báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   161 p fbu 25/11/2023 9 0

 • Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán; kế toán mua hàng hoá trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu; kế toán bán hàng hoá trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu; kế toán tài sản bằng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo!

   158 p fbu 25/11/2023 11 0

 • Ebook Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop: Phần 1

  Ebook Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop: Phần 1

  Tài liệu "Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu Photoshop CS6; Tìm hiểu về không gian làm việc; Khai thác tính năng ưu việt của Adobe Bridge; Các thao tác cơ bản trong Photoshop;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p fbu 25/11/2023 9 0

 • Ebook Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop: Phần 2

  Ebook Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tạo vùng chọn hoàn hảo; Vẽ và tút lại hình ảnh; Tạo một hình ảnh hoàn hảo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p fbu 25/11/2023 8 0

 • Ebook C# 2005 - Tập 4, Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Ebook C# 2005 - Tập 4, Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "C# 2005 - Tập 4, Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu" trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Giới thiệu lập trình cơ sở dữ liệu; Chương 2 - Đối tượng SqlConnection; Chương 3 - Đối tượng OleDbConnection;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   208 p fbu 25/11/2023 10 0

 • Ebook C# 2005 - Tập 4, Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Ebook C# 2005 - Tập 4, Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "C# 2005 - Tập 4, Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương 4 - Đối tượng SqlCommand và OleDbCommand; Chương 5 - Đối tượng SqlParameter và Parametres Collection; Chương 6 - SqlDataReader; Ứng dụng - Quản lý nhân sự và tiền lương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   228 p fbu 25/11/2023 10 0

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: Phần 1" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt...

   149 p fbu 25/11/2023 10 0

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới" tiếp tục cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hào bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc...

   157 p fbu 25/11/2023 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=fbu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERfbu200vi