• Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán - NXB Tài chính

  Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán - NXB Tài chính

  Quyển 1 cuốn giáo trình chế độ kế toán doanh nghiệp tóm lược nội dung về hệ thống tài khoản kế toán, gồm 3 phần: Những quy định chung, giới thiệu về danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp và phần giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán. Giúp sinh viên nắm rõ chế độ kế toán ban hành trong doanh nghiệp.

   466 p fbu 24/11/2017 13 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" giới thiệu cho người học một số kiến thức về nghề kế toán, giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế toán, trình bày những nghề nghiệp liên quan, chuẩn bị môi trường kế toán bảng tính.

   29 p fbu 31/08/2017 8 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 3: Lập các sổ nhật ký" giới thiệu việc trình bày thông tin theo hình thức nhật ký chung, lập các sổ nhật ký chuyên dùng, lập sổ nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p fbu 31/08/2017 8 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết" là giải thích mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p fbu 31/08/2017 9 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - Vũ Quốc Thông

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 2: Tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được cách tổ chức dữ liệu trên bảng tính, kết chuyển số liệu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p fbu 31/08/2017 12 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức về lập các sổ chi tiết, lập các sổ cái kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p fbu 31/08/2017 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 6: Lập báo cáo tài chính trên bảng tính" là giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p fbu 31/08/2017 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về kế toán, phân biệt kế toán quản trị - kế toán tài chính, môi trường pháp lý, các khái niệm cơ bản, các mô hình định giá, các nguyên tắc kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p fbu 31/08/2017 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Nhận biết, phân loại các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp, xác định giá trị của tài sản cố định; nhận biết ảnh hưởng từ việc tăng, giảm, khấu hao tài sản cố định đối với thông tin trình bày trên báo cáo tài...

   19 p fbu 31/08/2017 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền các khoản tương đương tiền và Nợ phải thu; nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản Nợ phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p fbu 31/08/2017 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tính giá hàng tồn kho, kế toán tăng giảm hàng tồn kho, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trình bày thông tin HTK trên BCTC.

   20 p fbu 31/08/2017 11 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM (Dành cho lớp không chuyên 3 tín chỉ - 2016)

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM (Dành cho lớp không chuyên 3 tín chỉ - 2016)

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch nợ phải trả; hiểu và tổ chức những vấn đề cơ bản về chứng từ và sổ sách trong phần hành...

   18 p fbu 31/08/2017 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số