• Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - PGS.TS. Đặng Đình Bôi

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - PGS.TS. Đặng Đình Bôi

  Muốn có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoài việc hiểu rõ các lý thuyết cơ bản và bản chất quá trình giao tiếp, người học còn phải vận dụng, trải nghiệm thực tế, quan sát, tự rút ra các bài học cho chính mình. Kỹ năng giao tiếp do đó được nhiều tác giả viết phục vụ cho các đối tượng làm việc trong kinh doanh, hành chính, nhóm công tác xã hội, xã...

   20 p fbu 03/11/2021 74 0

 • Giáo trình Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

  Giáo trình Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

  Giáo trình Lý luận về Nhà nước và Pháp luật - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân dùng cho sinh viên chuyên ngành luật với mục tiêu giúp sinh viên nắm được nguồn gốc của nhà nước, các đặc trưng cơ bản của Nhà nước; hiểu được vị trí, chức năng của Nhà nước; hiểu được các kiểu, hình thức và bộ máy nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p fbu 31/08/2021 144 1

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học - Chuyên ngành Lí luận chính trị)

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học - Chuyên ngành Lí luận chính trị)

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học - Chuyên ngành Lí luận chính trị) có kết cấu nội dung gồm 7 chương, cung cấp những bài học cơ bản về: Điều kiện lịch sử-xã hội, nguồn gốc và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ...

   69 p fbu 23/04/2021 196 2

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học - Khối các ngành ngoài Lý luận chính trị)

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học - Khối các ngành ngoài Lý luận chính trị)

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin do GS.TS. Phạm Văn Đức chủ biên bao gồm 3 chương với các nội dung triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   58 p fbu 23/04/2021 364 15

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Sử dụng trong các trường đại học - Hệ chuyên Lý luận chính trị)

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Sử dụng trong các trường đại học - Hệ chuyên Lý luận chính trị)

  Giáo trình gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu và học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); Đảng lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống...

   70 p fbu 23/04/2021 243 6

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin (Dành cho bậc đại học - Không chuyên Lý luận Chính trị)

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin (Dành cho bậc đại học - Không chuyên Lý luận Chính trị)

  Nội dung cuốn giáo trình được biên soạn theo tinh thần trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, cơ bản, cập nhật, đồng thời có sự tiếp thu tinh hoa kết quả nghiên cứu mới của khoa học kinh tế chính trị trên thế giới cả về nội dung và hình thức trình bày của một cuốn giáo trình khoa học kinh tế chính trị trong điều kiện mới. Mời các bạn cùng...

   98 p fbu 23/04/2021 183 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc Đại học không chuyên Lý luận Chính trị)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc Đại học không chuyên Lý luận Chính trị)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 7 chương với những nội dung chính sau: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ...

   65 p fbu 23/04/2021 143 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin: Phần 1

  Nội dung cuốn giáo trình được biên soạn theo tinh thần trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, cơ bản, cập nhật, đồng thời có sự tiếp thu tinh hoa kết quả nghiên cứu mới của khoa học kinh tế chính trị trên thế giới cả về nội dung và hình thức trình bày của một cuốn giáo trình khoa học kinh tế chính trị trong điều kiện mới. Giáo trình được chia...

   50 p fbu 29/12/2020 146 2

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin - Phần 2 gồm những nội dung chính sau: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   48 p fbu 29/12/2020 151 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

  Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

  Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm trình bày 8 chương với nội dung như: Những khái niệm chung về nhà nước, những khái niệm chung về pháp luật, pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật kinh doanh, pháp luật đất đai và...

   274 p fbu 31/12/2019 404 5

 • Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 - NXB ĐH Sư Phạm

  Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 - NXB ĐH Sư Phạm

  Tiếp nội dung phần 1 với 2 chương cuối của Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 - NXB ĐH Sư Phạm) giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Đại cương về pháp luật quốc tế, đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p fbu 31/12/2019 299 1

 • Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay" cung cấp cho người đọc các nội dung về cơ sở lý luận về xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo phát triển bề vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   236 p fbu 28/08/2019 201 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số