• Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Chứng từ kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p fbu 21/03/2016 135 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo kết quả báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh, nguyên tắc lập và trình bày, căn cứ để lập, hướng dẫn lập báo cáo, ý nghĩa thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p fbu 21/03/2016 103 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Bản thuyết minh báo cáo tài chính" các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được vị trí và mục đích của Bản thuyết minh BCTC, nắm được các nguyên tắc lập và trình bày, hiểu được cơ sở lập Bản thuyết minh BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p fbu 21/03/2016 86 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 7: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót trong kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các thay đổi kế toán, sự ảnh hưởng của các thay đổi kế toán đến BCTC, phương pháp điều chỉnh thay đổi kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p fbu 21/03/2016 111 2

 • Bài giảng Kế toán quản trị nâng cao - PGS.TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Kế toán quản trị nâng cao - PGS.TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Kế toán quản trị nâng cao đề cập đến một số vấn đề trong kế toán quản trị như: Tổng quan về kế toán chi phí, giá thành; các phương pháp tính giá thành; thông tin thích hợp và quyết định ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p fbu 21/03/2016 105 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao - PGS.TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao - PGS.TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao trình bày một số vấn đề về kế toán tài chính như: Khung pháp lý và luật kế toán Việt Nam, nguyên tắc kế toán và trình bày báo cáo tài chính, kế toán tài sản ngắn hạn, kế toán tài sản dài hạn, kế toán bán hàng thuế tài chính doanh nghiệp, kế toán nợ phải trả vốn chủ sở hữu,...và một số vấn đề khác....

   272 p fbu 21/03/2016 123 4

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 – ThS. Đinh Xuân Dũng

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 – ThS. Đinh Xuân Dũng

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 trình bày một số nội dung chính như sau: Tổng quan về kế toán tài chính, kế toán vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn các khoản phải thu và ứng trước, kế toán vật tư hàng hóa, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   166 p fbu 21/03/2016 132 4

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ"cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán phải thu, phải trả nội bộ, thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p fbu 21/03/2016 114 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Trần Thị Phương Thanh (2016)

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Trần Thị Phương Thanh (2016)

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ, đặc điểm kinh doanh xuất nhập khẩu và những quy định kế toán, kế toán nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p fbu 21/03/2016 111 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trần Thị Phương Thanh (2016)

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trần Thị Phương Thanh (2016)

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp và những quy định của kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p fbu 21/03/2016 122 3

 • Đề cương học phần Kiểm toán - Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan

  Đề cương học phần Kiểm toán - Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan

  Đề cương học phần Kiểm toán - Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan với mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản chuyên môn về về kiểm toán: môi trường hoạt động của kiểm toán, những khái niệm cơ bản trong kiểm toán, một số kỹ thuật và quy trình cơ bản trong kiểm toán;...

   207 p fbu 21/03/2016 105 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chapter 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chapter 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chapter 4: Accounting related processes" presentation of content: The revenue cycle - Sales to cash collections, the revenue cycle, revenue cycle activities,... Invite you to reference.

   16 p fbu 21/03/2016 100 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số