• Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 4: Gian lận và sai sót - Trọng yếu và rủi ro

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 4: Gian lận và sai sót - Trọng yếu và rủi ro

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 4: Gian lận và sai sót - Trọng yếu và rủi ro giúp người tham khảo nắm được gian lận, sai sót, trọng yếu, xét đoán, vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán, nắm được rủi ro kiểm toán, từng loại rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng đến từng loại rủi ro trong kiểm toán, cũng như mối quan hệ giữa trọng yếu và...

   28 p fbu 31/12/2019 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 3: Báo cáo kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 3: Báo cáo kiểm toán

  Sau khi tham khảo bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 3: Báo cáo kiểm toán sẽ giúp người tham khảo nắm được về khái niệm và sự cần thiết khách quan, chức năng, đối tượng, khách thể, các loại kiểm toán, quy trình và chuẩn mực kiểm toán.

   21 p fbu 31/12/2019 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 2: Các tổ chức và hoạt động của các tổ chức kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 2: Các tổ chức và hoạt động của các tổ chức kiểm toán

  Nhằm giúp giáo viên và các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 2: Các tổ chức và hoạt động của các tổ chức kiểm toán trình bày nội dung về tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức kiểm toán Nhà nước, tổ chức kiểm toán nội bộ, phân biệt kiểm toán báo cáo...

   20 p fbu 31/12/2019 13 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 5: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 5: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán

  Mục tiêu của Bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 5: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán là cung cấp những kiến thức về cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán từ đó thấy được sự ảnh hưởng của hai khái niệm này đến quá trình kiểm toán.

   22 p fbu 31/12/2019 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 6: Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 6: Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát

  Với mục tiêu cung cấp sự hiểu biết về hai khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát, hiểu được sự ảnh hưởng của hai khái niệm này đến quá trình kiểm toán hãy tham khảo bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 6: Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết hơn.

   19 p fbu 31/12/2019 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kiểm toán

  Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán trình bày nội dung về khái niệm kiểm toán, quá trình ra đời, phát triển và sự cần thiết khách quan của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, chức năng của kiểm toán, đối tượng và khách thể kiểm toán, các loại kiểm toán, quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm...

   21 p fbu 31/12/2019 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 7: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 7: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán

  Nhằm cung cấp những kiến thức về phương pháp kiểm toán, kỹ thuật chọn mẫu để kiểm toán viên vận dụng trong quá trình kiểm toán. Mời các bạn tham khảo bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 7: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán.

   26 p fbu 31/12/2019 7 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 1: Tổng quan các thị trường và định chế tài chính

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 1: Tổng quan các thị trường và định chế tài chính

  Trong Bài giảng Thị trường tài chính Bài 1 Tổng quan các thị trường và định chế tài chính nhằm nêu tổng quan tài chính, hệ thống tài chính, chức năng cơ bản của hệ thống tài chính, cấu trúc hệ thống tài chính. Tổng thể các thị trường, định chế, pháp luật, quy định và kỹ thuật mà thông qua đó các trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán...

   43 p fbu 28/08/2019 23 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 2: Yếu tố quyết định lãi suất

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 2: Yếu tố quyết định lãi suất

  Nội dung cơ bản trong bài 2 Yếu tố quyết định lãi suất nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm nêu tầm quan trọng của các biến động về lãi suất, lý thuyết cung cầu tín dụng (Loanable Funds) về lãi suất, các khu vực của nền kinh tế.

   33 p fbu 28/08/2019 22 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 3: Cấu trúc của lãi suất

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 3: Cấu trúc của lãi suất

  Nội dung của bài giảng Thị trường tài chính Bài 3 Cấu trúc của lãi suất nhằm trình bày về các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tính khả mại, tính thanh khoản, rủi ro chi trả và lãi suất. Các nhân tố tác động đến giá. Thanh khoản là một tài sản tài chính có tính thanh khoản là sẵn sàng để bán.

   35 p fbu 28/08/2019 30 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 4: Thị trường tiền

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 4: Thị trường tiền

  Nội dung của bài 3 Thị trường tiền nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về các công cụ thị trường tiền, các loại hình công cụ thị trường tiền, tín phiếu kho bạc, tín phiếu công ty. Có thời hạn gốc từ một năm trở xuống.

   23 p fbu 28/08/2019 27 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 5: Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 5: Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu

  Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 5 Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu nhằm trình bày về khái niệm phân loại của rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu. Trái phiếu là các khoản nợ dài hạn do các công y hay chính phủ phát hành huy động vốn dài hạn.

   32 p fbu 28/08/2019 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số