• Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 5 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 5 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung chính trong Bài giảng Thị trường tài chính Chương 5 Cung và cầu tiền tệ nhằm nêu lý thuyết cầu tiền tệ, các khối tiền trong lưu thông, các chủ thể cung tiền. Cung tiền tệ có ảnh hưởng đến lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa, tình hình tăng trưởng kinh tế.

   25 p fbu 29/02/2020 11 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung của chương 6 Ngân hàng trung ương thuộc bài giảng Thị trường tài chính nêu lịch sử hình thành Ngân hàng trung ương, mô hình tổ chức và hoạt động của Ngân hàng trung ương. NHTW thông qua việc bổ nhiệm các thành viên của bộ máy quản trị và điều hành ngân hàng trung ương, thậm chí Chính phủ còn can thiệp trực tiếp vào việc xây dựng và...

   21 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 7 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 7 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Sau khi học xong chương 7 Tài chính công thuộc bài giảng Thị trường tài chính sinh viên nhận thức về tài chính công, ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Tài chính công bao gồm bất kỳ khoản thu và chi được đưa vào ngân sách chính phủ.

   38 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 8 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 8 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Mục tiêu trình bày trong chương 8 Lạm phát thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về khái niệm, phân loại lạm phát, nguyên nhân lạm phát, tác động của lạm phát. Biện pháp kiềm chế lạm phát.

   14 p fbu 29/02/2020 4 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 9 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 9 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung nghiên cứu của chương 9 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về khái niệm tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính , cơ chế tài trợ, thu nhập và lợi nhuận.

   25 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 10 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 10 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nghiên cứu chương 10 Thị trường tài chính nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm nêu sự hình thành thị trường tài chính, cơ cấu thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn.

   33 p fbu 29/02/2020 6 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 11 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 11 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung của chương 11 Các trung gian tài chính thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm nêu khái niệm các trung gian tài chính, vai trò các trung gian tài chính, một số trung gian tài chính.

   20 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 13 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 13 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Mục tiêu chính của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 13 Tài chính quốc tế nhằm trình bày về cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế, sự di chuyển các nguồn vốn về quản lý nợ nước ngoài. Các định chế tài chính quốc tế.

   22 p fbu 29/02/2020 4 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 12 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 12 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 12 ngân hàng thương mại nhằm trình bày về sự hình thành ngân hàng thương mại, chức năng ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, quản lý và sử dụng vốn ngân hàng thương mại. Thu nhập, chi phí và lợi nhuận ngân hàng thương mại.

   19 p fbu 29/02/2020 9 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Mục tiêu của việc phân tích báo cáo tài chính (BCTC) nhằm kiểm tra mối liên hệ giữa các con số trên các BCTC & phát hiện xu hướng biến động của các con số đó, sử dụng số liệu quá khứ để dự đoán về tình hình tương lai, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhằm phát hiện ra các vấn đề cần tháo gỡ. Trong chương này sẽ giới thiệu một số...

   9 p fbu 29/02/2020 10 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Chương 1 của bài giảng Phân tích báo cáo tài chính giới thiệu về Hệ thống báo cáo tài chính thông qua những nội dung chính sau: Mục tiêu của báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính hiện hành, nguyên tắc & phương pháp lập báo cáo tài chính

   10 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Chương 3 giúp người học có những hiểu biết về phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh. Chương này trình bày một số nội dung chủ yếu sau: Cấu trúc tài chính là gì? Phân tích cấu trúc tài chính, phân tích cơ cấu nguồn vốn, đánh giá khái quát cơ cấu nguồn vốn, phân tích cụ thể cơ cấu nguồn vốn,…và các...

   8 p fbu 29/02/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số