• Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Nghiệp vụ tín dụng ngân ngắn hạn của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tín dụng ngắn hạn, đảm bảo tín dụng, kỹ thuật cấp tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p fbu 29/02/2020 5 0

 • Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại" trình bày các khái niệm: Chức năng của ngân hàng thương mại; hệ thống ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức bộ máy, vai trò của ngân hàng thương mại,... Mời các bận cùng tham khảo.

   10 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức về Vốn tự có, vốn huy động, hoạt động huy động vốn, vốn đi vay, nguồn vốn khác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p fbu 29/02/2020 5 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   7 p fbu 31/12/2019 12 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1: cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất kinh doanh, quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin, hệ thống ERP trong doanh nghiệp, việc kiểm soát trong môi trường ERP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p fbu 31/12/2019 12 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2: Quy trình mua hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình mua hàng, giải pháp ứng dụng ERP, thao tác quy trình mua hàng trên Epicor, mở rộng qui trình mua hàng(ERP/SCM). Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p fbu 31/12/2019 18 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 3

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 3

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm liên quan, giải thích bản chất của hoạch định về bán hàng, trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình, minh họa quy trình bán hàng trên hệthống ERP, trìnhbày về hệ thống bán hàng mở rộng (ERP/CRM). Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p fbu 31/12/2019 16 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 4

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 4

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm của quy trình sản xuất (SX), trình bày về quy trình SX với các bước cơ bản; giải thích vai trò hệ thống ERP khi thực hiện quy trình SX, thực hành quy trình SX trên hệ thống ERP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p fbu 31/12/2019 13 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 5

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 5

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm ghi nhận và lưu trữ của kế toán (chứng từ, nhật ký và sổ sách), giải thích các bước công việc trong quy trình kế toán, trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình, ứng dụng hệ thống ERP– kế toán.

   70 p fbu 31/12/2019 18 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 6

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 6

  Sau khi học xong chương này, người học có thể : Trình bày các nhóm dữ liệu (D/L) trên hệ thống, giải thích về phân tích thông minh trong kinh doanh (BI), ứng dụng web -ERP trình bày thông tin kinh doanh và tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p fbu 31/12/2019 15 0

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 1 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 1 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 1: Tổng quan phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích kinh doanh và phân tích báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa các hoạt động tài chính và phân tích báo cáo tài chính, xác định các thông tin phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p fbu 31/12/2019 10 1

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 2: Hoạt động tài chính cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiểu được các hoạt động tài chính cơ bản; đọc và hiểu các BCTC, mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính, tác động của thuế đến các BCTC, báo cáo tài chính hợp nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p fbu 31/12/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số