• Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 11 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 11 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 11 Quản trị tiền công và tiền lương do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: ý nghĩa của quản trị tiền công, tiền lương, xây dựng hệ thống trả công trong doanh nghiệp,...

   19 p fbu 28/02/2018 54 2

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 12 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 12 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 12 Các hình thức trả công do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Hình thức trả công theo thời gian, hình thức trả công theo sản phẩm,...

   10 p fbu 28/02/2018 95 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 13 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 13 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 13 Các khuyến khích tài chính do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: mục đích của các khuyến khích tài chính và các thách thức đối với hệ thống khuyến khích, các loại khuyến khích tài chính,...

   13 p fbu 28/02/2018 65 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 14 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 14 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 14 Các phúc lợi cho người lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Các loại phúc lợi cho người lao động, xây dựng và quản lý chương trình phúc lợi và dịch vụ cho người lao động,...

   8 p fbu 28/02/2018 68 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 15 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 15 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Nội dung chính của bài giảng chương 15 Quan hệ lao động là: khái niệm, chủ thể, nội dung quan hệ lao động, các chủ thể cấu thành và nội dung QHLĐ trong cơ chế thị trường, tranh chấp lao động và giải quyết TCLĐ,...

   15 p fbu 28/02/2018 44 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 16 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 16 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Nội dung chính của bài giảng chương 15 Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể là: Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p fbu 28/02/2018 48 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 17 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 17 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 17 Bất bình của người lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Khái niệm, phân loại và nguyên nhân bất bình của người lao động, các nguyên tắc giải quyết những bất bình, quá trình giải quyết bất bình,...

   6 p fbu 28/02/2018 65 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 18 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 18 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 18 Kỷ luật lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính như: Khái niệm, hình thức và nguyên nhân vi phạm kỷ luật lao động, nguyên tắc và trách nhiệm kỷ luật,...

   11 p fbu 28/02/2018 56 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 19 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 19 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao Chương 19 với các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về quản lý chương trình an toàn sức khỏe, các yếu tố nguy hại đến sức khỏe và các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và hậu quả của nó, các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho người lao động trong...

   14 p fbu 28/02/2018 56 1

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 3

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 3

  Chương 3 giúp người học hiểu về "hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của doanh nghiệp thương mại". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của DNTM, một số loại dịch vụ chủ yếu của DNTM,...

   21 p fbu 28/02/2018 71 1

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 2

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 2

  Bài giảng Chương 2 của môn "Kinh tế doanh nghiệp thương mại" trình bày các nội dung sau: Tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại, cung ứng hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p fbu 28/02/2018 71 1

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 4

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 4

  Cùng nắm kiến thức trong chương "Các nguồn lực chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nguồn lực lao động, khái niệm, đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp thương mại, nguồn lực tài chính,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p fbu 28/02/2018 79 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số