Bài giảng 6: Thị trường cổ phiếu (Học kì xuân 2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

Phân loại thị trường cổ phiếu (TTCP); chức năng của TTCP; các nguyên tắc hoạt động của TTCP; các chủ thể tham gia TTCP; bức tranh chung về TTCP Việt Nam;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 6: Thị trường cổ phiếu (Học kì xuân 2015)" hướng đến trình bày.