Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 4: Công ty cổ phần

Trong chương này, những vấn đề pháp lý của CTCP được trình bày theo các nội dung sau đây: (1) Khái niệm, đặc điểm và lịch sử phát triển, (2) Chức năng, vai trò và phương pháp điều chỉnh, (3) Quy chế cổ đông, (4) Các vấn đề tài chính, (5) Tổ chức quản lý, (6) Đại chúng hóa CTCP và (7) CTCP và thị trường chứng khoán. Trong đó các nội dung từ mục (1) đến mục (5) là các nội dung căn bản, các nội dung tại mục (6) và (7) là các nội dung mở rộng để tham khảo thêm.