Bài giảng Chương 6: Kế toán doanh nghiệp xây dựng - Nguyễn Kim Nhất

Bài giảng Chương 6: Kế toán doanh nghiệp xây dựng trình bày khái niệm và đặc điểm, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán bảo hành sản phẩm, kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng, lưu ý về thuế.