Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 8: Chiến lược sử dụng danh mục đầu tư có cấu trúc

Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 8: Chiến lược sử dụng danh mục đầu tư có cấu trúc trình bày nội dung về các loại chỉ số trái phiếu, các mức độ chỉ số hóa, Các chiến lược định hướng vào nghĩa vụ, cách thức giảm thiểu rủi ro, đo lường rủi ro “tiêm phòng”, loại bỏ rủi ro linh hoạt.