Bài giảng Giới thiệu lý thuyết cụm ngành - Vũ Thành Tự Anh

Mời các bạn cùng tìm hiểu các khái niệm về cụm ngành; phạm vi, cấu trúc của cụm ngành; vai trò của cụm ngành đối với năng lực cạnh tranh;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Giới thiệu lý thuyết cụm ngành".