Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 2: Nhận thức và động cơ của người tiêu dùng

Chương 2 - Nhận thức và động cơ của người tiêu dùng. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Nhận thức cá nhân của người tiêu dùng, động cơ cá nhân của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.