Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 6: Người tiêu dùng với vai trò ra quyết định

Chương 6 - Người tiêu dùng với vai trò ra quyết định. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Ra quyết định mua của cá nhân người tiêu dùng, ra quyết định mua của hộ gia đình, mua hàng và hành vi sau mua của người tiêu dùng.