Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - Cơ sở của hành vi cá nhân

Chương 2 - Cơ sở của hành vi cá nhân. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Các đặc điểm cá nhân như tiểu sử, tính cách, nhận thức; giá trị, thái độ và sự thỏa mãn với công việc.