Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - Động viên người lao động

Chương 3 - Động viên người lao động. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái niệm động viên và quá trình động viên, các học thuyết về động viên, ứng dụng các học thuyết về động viên.