Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí - Nguyễn Ngọc Khánh Dung

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí trình bày sự khác biệt và tương đồng giữa kế toán chi phí và kế toán quản trị; kế toán quản trị liên quan đến việc hoạch định và kiểm tra như thế nào; kế toán chi phí liên quan đến việc chuẩn bị BCKQKD và BCĐKT; kế toán chi phí và kế toán quản trị dựa trên dữ liệu chung để thực hiện mục tiêu như thế nào.