Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế (actual cost)

Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế (actual cost) trình bày những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế, kế toán chi phí sản xuất và tính sản phẩm theo chi phí thực tế.