Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 10 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

Mục tiêu của chương 10 Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại trong Kế toán ngân hàng nhằm hiểu rõ bản chất và yêu cầu hệ thống báo cáo tài chính ngân hàng thương mại. Vận dụng được nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính ngân hàng thương mại. Có kỹ năng đọc hiểu báo cáo tài chính ngân hàng thương mại.