Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 9 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

Mục tiêu cơ bản của bài giảng Kế toán ngân hàng Chương 9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại nhằm giải thích bản chất và phân loại được thu nhập, chi phí kinh doanh của ngân hàng thương mại. Vận dụng nguyên tắc kế toán ghi nhận thu nhập và chi phí phát sinh trong ngân hàng thương mại. Đọc và hiểu các chỉ tiêu thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh trên BCTC của ngân hàng thương mại.