Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền các khoản tương đương tiền và Nợ phải thu; nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản Nợ phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo.