Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 2 - Võ Minh Hùng

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.