Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 4 - Võ Minh Hùng

Bài giảng giúp người học phân biệt TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình; xác định giá trị ban đầu của TSCĐ và lập các bút toán ghi sổ trong các trường hợp tăng TSCĐ; giải thích và vận dụng lý luận về kế toán khấu hao TSCĐ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.