Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 6 - Võ Minh Hùng

Nội dung bai giảng trình bày những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh vốn chủ sở hữu, các quỹ dự trữ, trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.