Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - Võ Minh Hùng

Bài giảng "Kế toán tài chính III- Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về các khoản đầu tư tài chính, kế toán đầu tư chứng khoán kinh doanh, kế toán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.