Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 5 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

Chương 4 trình bày về "Xây dựng đội ngũ và văn hóa doanh nghiệp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Chiến lược nhân sự, tuyển dụng, bố trí, đánh giá nhân viên, chính sách, chế độ cho nhân viên, triết lý kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.