Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1

Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia, trình bày các nội dung sau: Hoạt động kinh doanh quốc tế, toàn cầu hóa, các công ty đa quốc gia, mục đích và đối tượng nghiên cứu,...