Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Nhận biết được sự đa dạng của môi trường kinh doanh quốc tế: môi trường kinh tế, môi trường tài chính, môi trường pháp luật, và môi trường văn hóa, tác động của sự thay đổi môi trường đến hoạt động kinh doanh quốc tế và việc hoạch định chiến lược cho các công ty đa quốc gia, giải quyết tình huống Case -Matsushita-Culture.