Bài giảng Lý thuyết tài chính - Chương 6: Hệ thống tài chính

Bài giảng Lý thuyết tài chính - Chương 6 Hệ thống tài chính. Trong chương này gồm các nội dung sau đây: Tổng quan về hệ thống tài chính, phân loại các tài sản tài chính, phân loại các thị trường tài chính, phân loại các trung gian tài chính.