Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 - ThS. Trần Thùy Linh

Nội dung chính trong chương 3 Thị trường tài chính thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày về các kiến thức chính: chức năng thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính.