Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 - ThS. Trần Thùy Linh

Chương 5 Một số vấn đề cơ bản về lãi suất thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày về các kiến thức chính: hệ thống các loại lãi suất cơ bản và phương pháp đo lường, quan hệ giữa lãi suất và các biến số kinh tế vĩ mô, các vấn đề lãi suất và lãi suất ở Việt Nam.