Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 1 - Khái quát về marketing. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.