Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Cao Minh Toàn

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 Sản phẩm và Thương hiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Thương hiệu, chiến lược sản phẩm, phân loại thương hiệu, sản phẩm, sản phẩm mới, chu kỳ sống sản phẩm.