Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Trần Hồng Hải

Chương 7 Chiến lược định giá (Pricing Strategy) thuộc bài giảng Marketing căn bản nhằm mục tiêu trình bày ý nghĩa giá cả trong marketing, một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho thương hiệu, các phương thức định giá và chiến lược định giá tổng hợp, các chiến lược định giá, quy trình định giá, một số chiến thuật điều chỉnh giá.