Bài giảng Marketing cơ bản

Bài giảng Marketing căn bản có cấu trúc gồm 7 chương cung cấp cho người học các kiến thức về: Những vấn đề cơ bản về marketing, thị trường trong hoạt động marketing, nghiên cứu marketing, chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách xúc tiến, yếm trợ,...